ROZHOVOR: Výkopové práce jsou minulost. Potrubí rychleji a šetrněji opraví robot

06. 11. 2019

ROZHOVOR: Výkopové práce jsou minulost. Potrubí rychleji a šetrněji opraví robot

O využití robotů při opravách potrubí, ale i o nezbytnosti angažování kvalifikovaných pracovníků jsme si povídali s Janem Štefankem ze společnosti BMH spol. s r.o.

Jan Štefanek, jednatel BMH spol. s.r.o.

Vaše firma používá roboty při opravách potrubí. Můžete přiblížit, co je jejich přednost? 

Hlavní význam používání robotů je v tom, že překážky v potrubí lze odstranit bezvýkopově – pokud se nejedná o zborcené potrubí –, což jsou úspory z hlediska časového, dopravního, zátěže na okolí, hluku při výkopech, prašnosti a v neposlední řadě i finanční náročnosti. V současné době není vyvinuta technologie, která by nahradila kanalizační roboty z pohledu odstraňování překážek v potrubí v neprůlezných dimenzích.

Zároveň využíváme monitorovací roboty s HD kamerou a možností monitorovat 360 ° – díky tomu můžeme komplexně zmapovat stav a jednotlivé přípojky v potrubí a navrhnout pro bezvýkopovou opravu to nejlepší řešení, opírající se o podrobné zampování potrubí.

Jak dlouho roboty používáte a jak dlouho trvalo, než se je podařilo stoprocentně zapojit do práce?

Kanalizační roboty používáme od roku 1998, a tak jak se vyvíjí technika kolem nás, vyvíjí se vybavení robotů. Zrychlují se procesory, mění se rozlišení kamer nebo třeba průměr kabeláže, kterou si za sebou musí robot táhnout, protože je tak propojen s ovládací centrálou ve voze. Abyste mohl být v tomto oboru úspěšný, tak musíte neustále vnímat trh a jeho potřeby, které následně musíte porovnávat s vývojem technologie. Ne každá inovace je použitelná v praxi, proto jsme v úzkém kontaktu s našimi dodavateli techniky a necháváme si některé úpravy dělat na míru, z čehož se někdy postupem času následně stane standard.

100% zapojení do práce je otázkou zajištění kvalifikovaných pracovních sil a jejich dlouhodobého zaučování v praxi na stavbách a to se nám podařilo zvládnout během 6 měsíců.

Robot s UV soupravou vytvrzuje potrubí

Jak vypadala oprava potrubí bez robotů a jak vypadá nyní s nimi? 

Opravy kanalizací se prováděly pouze čištěním – jednalo se o zprůchodnění kanalizace –, a pokud se zjistilo, že tryska čisticího vozu stále naráží na překážku a nemůže ji prorazit, pak se muselo přistoupit k výkopové opravě. To se ale bavíme o době, kdy neexistovaly kanalizační kamery.

Když se výkopy musí realizovat, žádá se o vyjádření správce sítí – jejich vytýčení a schválení od institucí (telekomunikační sítě, plynové potrubí, vodovodní řady, elektrokabely nejrůznějších typů a od různých společností) –, aby se mohlo s výkopem začít.

Dalším zdržením při klasické výkopové práci bez robotů je vyřízení zvláštního užívání komunikací – pokud kanalizace vede silnicí I. třídy –, záborů, zajištění dopravního značení na dobu výkopů atd. Kanalizace je mezitím stále nefunkční a musí se řešit odčerpáváním nánosů z přístupných revizních šachet. Čili je tu časová náročnost a nebezpečí překopnutí sítí.

Při použití kanalizačních robotů tyto přípravné záležitosti odpadají a velmi rychle dojde k odstranění závad. Robot je založený do trubních sítí vstupní revizní šachtou a připravený na odstraňování překážek.


Jaké jsou výhody využití robotů?

Odvíjí se od předchozí odpovědi. Výhodou je velmi rychlé odstraňování překážek, zprůchodnění průtočnosti potrubí a absence výkopových prací spojených s časovou, finanční, dopravní a administrativní prodlevou. Neméně důležitý je i aspekt ekologický. Kdybych je měl vyjmenovat, jsou to konkrétně tyto výhody: 1) Časová a finanční úspora – bez výkopů ušetříte až 80 % času oproti klasickým výkopovým pracím a díky tomu šetříte peníze. 2) Minimální omezení dopravy – při realizaci oprav dochází jen k záboru nejnutnějšího prostoru pro práci. 3) Bez narušení pozemních komunikací – povrchy pozemních komunikací zůstávají skoro netknuté. 4) Bez prachu a hluku – práce jsou bezprašné a vzniká při nich minimum hluku. 5) Bez poškození sousedních konstrukcí a jiných potrubí – nemusíte se obávat o sousední konstrukce nebo podzemní potrubí. 6) Realizace skoro za každého počasí – povětrností podmínky nemají na realizaci prací žádný významný vliv. 7) Stavební povolení netřeba – realizace je tak šetrná k okolí, že na ni nemusíte mít stavební povolení ani ohlašovat stavbu

Frézovací robot pro odstranění překážek v potrubí

Kolik takových robotů máte a jaké jsou pořizovací náklady? 

Naše společnost BMH spol. s r.o. má celkem 6 kusů kanalizačních robotů, umístěných ve třech vozidlech. Pořizovací náklady jsou různé a odvíjí se od požadavku na práci v různých profilech. Vždy jsme však dali přednost tomu, aby roboty byly vybaveny pevnými vestavbami ve vozidle a byly dodány speciálně dle našich přání a požadavků, firma, jako je ta naše, se z průměrem nespokojí. Cena se pohybuje bez problémů kolem 5 milionů Kč bez DPH a výše – bez vozidla a vestavby.

Jaká je návratnost jednoho robota?

Obecně lze říci, že návratnost se může pohybovat kolem pěti až šesti let, a záleží na jeho četnosti využití, což souvisí s obchodní činností, aby se tento produkt nabízel. Jelikož se naše společnost specializuje na bezvýkopové opravy potrubí, tak musíme mít široký výběr techniky, abychom mohli řešit rozličné problémy našich zákazníků.

Jak se robot v praxi ovládá? Vyžaduje ovládání nějaké zvláštní dovednosti? 

Činnost robota je řízena vyškoleným operátorem, který pomocí ovládacích pák (joysticků) a dalších prvků „řídí“ robota a monitoruje potrubí dle požadavku zákazníka nebo odstraňuje překážky typu přečnívající přípojky do profilu, prorostlé kořeny z netěsných spojů, vyteklý beton na dně nebo ze spojů, inkrustace, ztvrdlé tuky a další nespecifikované překážky. To vše operátor vidí na monitoru. Další jeho náplní je odfrézování-otevření zaslepených otvorů (po vytvrzení vložky v daném úseku, při realizaci bezvýkopových oprav) v kanalizačním řadu, kde jsou zaústěny-napojeny domovní přípojky, uliční a dešťové vpusti.

Obsluha kanalizačního robota – operátor – je v ideálním případě směsicí více profesí: v prvé řadě spolehlivý řidič, elektrikář se znalostí čtení elektroschémat, strojař s manuální zručností a fanda do techniky. Samostatnost v rozhodování a řešení problémů je již následnou přidanou hodnotou pracovníka.


Kde všude se dá tento robot využít? Máte nějaké zajímavé příklady z vlastní praxe nebo třeba ze zahraničí?

Roboty prioritně využíváme v kanalizačních a vodovodních sítích, dále pracují v otevřených trubních sítích, kde vložkujeme/opravujeme potrubí, popřípadě v otevřeném plynovém potrubí, za předpokladu dodržení všech bezpečnostních kritérií.

Požadavky jsou například na odfrézování silných kořenů a jejich kořenových balů, které se táhnou do vzdálenosti až tří metrů od netěsného spoje. Dále to jsou ztvrdlé tuky v kanalizaci, které jsou zapříčiněny splachováním použitého oleje z domácností. Ale také to mohou být různé kusy desek vyčnívající z přípojek, cihly nebo vylitý beton ze stavební činnosti, kam se tento materiál dostává přes uliční vpusti. Toto jsou příklady, kdy se kanalizace stane neprůtočnou-nefunkční a je vhodné využití robota.

Monitorovací robot pro zjištění stavu kanalizace

Jak byste popsal budoucnost v oblasti renovace potrubí?

Budoucnost je reálně v bezvýkopové opravě potrubí, s neustálým nedostatkem lidského kapitálu na trhu je to i přirozený vývoj. Naše bezvýkopové technologie jsou rychlejší, levnější, neomezují dopravu a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Je jen otázkou času, kdy si i zbytek trhu uvědomí, že využívat kopáčské prace je dnes již v zastavěných oblastech neefektivní. Reálně nám neustále přibývá požadavků ze strany potencionálních zájemců – objednatelů neustále přibývá, vzhledem k výše uvedeným výhodám. Stále více projektantů se o tuto sanační metodu zajímá a počítá s touto alternativou ve svých projektech.

Používáte i jiné prvky digitalizace či automatizace? 

Digitalizace je například uplatňována ve výstupech inspekčních kanalizačních kamer, kdy se pořízené videozáznamy (včetně protokolů ze staničení jednotlivých napojení přípojek atd.) exportují do různých systémů, např. GIS, kde jsou hojně využívány správci kanalizačních sítí. Ti se mohou během pár chvil dozvědět napojení domovních přípojek na zájmové stoce a úseku. Co se týká automatizace jako takové, sledujeme, co je nového na trhu od zahraničních partnerů, a pokud se v tomto oboru objeví novinky, rádi je začleníme do výrobního procesu. Nicméně, pořád je stavebním kamenem pro každou firmu kvalifikovaný pracovník s praxí, který hraje svou nezastupitelnou roli ve finálním využívání všech technologií, aspoň prozatím.

Autor: Tomáš Vrána

Další články