V Česku je zajištěný jen každý šestý firemní dluhopis

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Byznys 23. 02. 2023

V Česku je zajištěný jen každý šestý firemní dluhopis

Vysoká inflace a negativní výnosy z akcií i řady dalších investičních nástrojů vedly v posledním roce ke zvýšenému zájmu o investice do dluhopisů. Podle statistik portálu Dluhopisomat.cz, který srovnává všechny dluhopisy v České republice, je většina dluhopisů nezajištěná a investoři tak musejí spoléhat především na bonitu emitenta.

Z 1 094 firemních dluhopisů v Česku jich je zajištěno pouze 186, tedy 17 %. Nejčastěji používanými způsoby zajištění jsou ručitelská prohlášení (157), agenti pro zajištění (48) a movitý majetek (30). Celých 83 % dluhopisů je ovšem nezajištěných a v tomto směru potenciálně rizikových.

Situace, že emitent dluhopisu nebude schopný pohledávky splácet, není běžná, ale může nastat. Dluhopisy zajištěné movitým majetkem či nemovitostmi se v případě neschopnosti splácet uspokojí právě těmito aktivy. Šanci, že v případě úpadku společnosti dostanete své prostředky zpět, zvyšuje také sepsané ručitelské prohlášení majitele či jiné vedoucí osoby, ručitelské prohlášení jiné společnosti nebo notářský zápis s přímou vykonavatelností. Emitent má možnost zajistit dluhopis všemi těmito způsoby a jejich kombinacemi. Zajištěných dluhopisů je ovšem nyní na trhu jen 17 %.

Zajištění minimalizuje riziko

Když chce emitent zajistit dluhopis přímo, může k zastavení nabídnout výrobní zařízení, stroje nebo například vybavení kanceláří, tedy movitý majetek. Zvolit může i zajištění pozemky či budovami, tedy nemovitostmi.

„Emitent má k zajištění možnost použít také zásoby společnosti nebo obchodní podíl, jako jsou akcie. V tomto případě je však dluhopis zajištěn cenným papírem, jehož hodnota se odvíjí od výkonu podniku, takže je nestálá. I proto investoři obyčejně preferují zajištění neměnným, nemovitým majetkem,“ připouští Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group. Ze 186 zajištěných korporátních dluhopisů na českém trhu je v současné době 30 (16 %) zajištěno movitým majetkem a 21 (11 %) majetkem nemovitým.

Graf 1: Formy zajištění
Zdroj: ČSÚ, výpočty Dluhopisomat

Naproti tomu ručitelské prohlášení je smluvní dokument, v němž se ručitel emitentovi zavazuje k tomu, že v případě jeho neschopnosti platit bude dluhy splácet on. Pokud se platby zpozdí, investor má možnost písemně vyzvat ručitele k nápravě. Ručitelem obyčejně bývá osoba, která má k emitentovi blízký vztah, často majitel nebo jeden ze společníků. Může jít i o právnickou osobu, jako je mateřská společnost. Celkem 157 ze 186 zajištěných dluhopisů (84 %) je zajištěno ručitelským prohlášením. Jde tedy o nejčastější formu zajištění.

Další formy zajištění

Notářský zápis je zajišťovací dokument, který dává svolení k přímé vykonatelnosti neboli exekuci. Pokud tedy dlužník neplní své závazky, na základě notářského zápisu lze požádat exekutora o zásah. Notářský zápis je nejméně používaným instrumentem, disponuje jím jen 8 (4 %) ze 186 zajištěných dluhopisů.

Graf 2: Počet typů zajištění u zajištěných dluhopisů
Zdroj: ČSÚ, výpočty Dluhopisomat

Agent pro zajištění je právnická či fyzická osoba, která ochraňuje práva věřitelů. „V případě, že emitent není schopný splácet, sám agent garantuje realizaci zajištění a splacení pohledávek. Typicky například pomocí zastavovacího práva na nemovitost, kdy po odečtení vlastních nákladů zbývající částkou pokryje pohledávky investorů,“ popisuje Pikora. Z celkového počtu 186 zajištěných dluhopisů je jich 48 (26 %) zajištěno agentem.

(Upozorňujeme, že řada dluhopisů má více než jeden typ zajištění. Proto procenta po sečtení dávají dohromady více než 100 %.)

Více typů zajištění zvyšuje bezpečnost

Jedna emise může využívat hned několik různých typů zajištění. Podle údajů serveru Dluhopisomat.cz využívá 73 % zajištěných korporátních dluhopisů pro svou bezpečnost pouze jeden typ zajištění, kterým je většinou ručitelské prohlášení. Dvojí zajištění má pak 18 %. „Jen necelá 4 % dluhopisů mají čtyři či pět způsobů zajištění. Jsou tedy pro investory nejbezpečnější,“ uzavírá Vladimír Pikora.

Pokud si nejste jisti, jaký dluhopis je vhodný pro bezpečné rozšíření vašeho portfolia, tržiště a srovnávač Dluhopisomat.cz umožňuje vyhledávání dluhopisů dle forem zajištění. V základním nastavení lze jednoduše filtrovat podle množství typu zajištění, která daný dluhopis má. V pokročilém nastavení si lze vybírat i podle jednotlivých typů zajištění.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články