U devíti z deseti robotů firmy nevědí, proč si ho pořídily

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Technologie 05. 03. 2023

U devíti z deseti robotů firmy nevědí, proč si ho pořídily

Pouze jedna z deseti instalací robotů je podle poradenské firmy Gain & Co předem promyšlená. To vede k promarnění příležitostí. Bez strategie s plánem digitalizace totiž podniky její hodnotu plně nevyužijí. 

Zavádění robotů je celosvětově na historicky nejvyšší úrovni. Roční instalace zařízení se v letech 2012–2021 celosvětově zvýšily o 225 procent. Firmy nejen z automobilového sektoru, ale i z řady nových průmyslových odvětví využívají příležitosti, které robotické a digitalizační technologie nabízejí. Je to do značné míry způsobeno i nedostatkem pracovních sil, které celosvětově otřásají výrobními dodavatelskými řetězci a urychlují nevyhnutelný trend automatizace manuální práce.

K náhlému nárůstu zavádění robotů došlo v krátkém časovém úseku několika let, takže podniky měly jen málo času na přizpůsobení se. Jen málo z nich zatím plně chápe, jak využít robotickou technologii a maximalizovat její hodnotu v dlouhodobém horizontu.

Pouze 10 % instalací je provedeno s existující digitalizační strategií

Kompletní strategie vede podniky k tomu, proč a jak digitalizovat. Mnoho podniků má deklarovaný zájem o digitalizaci, většina z nich ale tyto záměry ještě nepřevedla do realizovatelných plánů. 

Jedná se o běžný vzorec zavádění nových technologií. Když podniky poprvé implementují novou technologii, je to často sporadické a neplánované. Poté když koncoví uživatelé a dodavatelé dozrají, pozornost se přesune na účel technologie, sladění s obchodními cíli a zvýšení efektivity – jinými slovy, na věci, které strategie pomáhá realizovat. 

Pokud k tomuto přechodu dojde ve velmi krátkém časovém období jako v tomto případě, podniky se potýkají s přizpůsobením své organizace změnám – což často zpomaluje přijetí po prvních investicích.

Známky toho, že strategie chybí

Strategie obvykle poskytují firmám jasný plán digitalizace, který je v souladu s cíli podniku. Také pomáhá stanovit smysluplné výkonnostní cíle a definuje úspěch. Bez ní nejsou firmy schopny správně vyhodnotit výsledky digitalizačních projektů a pochopit, zda splnily svůj slib. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné rozšíření digitalizace nad rámec několika prvních pilotních projektů. 

V České republice nabízí objektivní metodiku měření digitální zralosti firem a tvorbu digitalizační strategie například Národní centrum Průmyslu 4.0. Jak firmy poznají, že je pro ně důležité si tímto procesem projít? Pokud se poznají alespoň v jednom z následujících bodů:

1. Chybějící stanovení priorit

Bez strategie se digitalizace často zavádí sporadicky, ostrůvkovitě, aniž by celá společnost rozuměla tomu, které úsilí by mělo být upřednostněno a proč. Pro management je tak obtížné zjistit, které investice přinášejí největší užitek za vynaložené prostředky a mají největší šanci na úspěch. Rozšiřování investic do digitalizace bez strategie dále zvyšuje riziko neúspěchu. Některé společnosti začínají mít strukturovaný proces mapování digitalizačních příležitostí na úrovni podniku nebo společnosti, i když je to stále spíše výjimka než pravidlo. Takový proces často zahrnuje hodnocení a bodování přínosů a rizik každé příležitosti a jejich porovnání s cíli společnosti.

2. Žádné hodnocení technologické vyspělosti

Robotické technologie se rychle vyvíjí. Automatizaci lze dnes využít téměř k čemukoli, přičemž podle některých odhadů lze ve výrobním sektoru takto zefektivnit přibližně 60 procent úloh. Při této rychlosti existuje vysoká pravděpodobnost, že podniky mají zastaralé znalosti o možnostech současných technologií. Jen málo podniků má zavedené procesy, které by jim umožnily aktualizovat znalosti a vyhodnotit vyspělost technologií předtím, než začnou investovat do digitalizace. Tím se zvyšuje riziko, že buď podcení, čeho je technologie schopna, a přijdou tak o cenné investice, nebo její schopnosti přecení, a tudíž investují do nezralé technologie, která je nespolehlivá a nesplňuje požadované cíle v oblasti propustnosti atd.

3. Chybějící cíle

Stále je poměrně neobvyklé, aby digitalizační projekty doprovázely jasné, zdokumentované cíle sladěné s celkovou obchodní strategií. Bez těchto cílů podnikům často chybí společné chápání účelu investic. Vedlejším důsledkem toho jsou zpožděné digitalizační projekty, způsobené nesouladem mezi podnikovými jednotkami ohledně celkového rozsahu technických změn. Nesoulad se často projevuje v projektových specifikacích, kde tyto cíle nejsou výslovně sděleny dodavatelům digitálních řešení spolu se souvisejícími výkonnostními cíli zařízení, která mají být zakoupena. V důsledku toho neexistují objektivní kritéria pro vyhodnocení toho, jaká řešení nejlépe vyhovují potřebám podniku a na základě kterých by bylo možné rozhodovat o investicích. Bez jasných cílů nakonec není možné zjistit, zda investice do digitalizace byla úspěšná, či nikoliv.

4. Návrhy řešení zaměřené na prodejce

Na trhu digitalizace bohužel z velké části převládají návrhy řešení zaměřené na prodejce, které většinou specifikují, co ono dané řešení je, a nikoliv co dělá pro zákazníka. Vzhledem k absenci jasných cílů a úkolů ze strany zákazníka se konverzace s dodavateli často soustředí na technické specifikace řešení v jazyce prodejce. Tím se břemeno dokazování hodnoty každého řešení přesouvá z prodejce na zákazníka. Mnoho podniků, zejména těch, které s digitalizací začínají, nemá potřebnou úroveň technických znalostí, aby mohlo adekvátně posoudit a porovnat, jak jednotlivá řešení odpovídají jejich potřebám. Tím se zvyšuje riziko, že se investice vrátí záporně v důsledku neoptimálního výkonu řešení. Učinění obchodních cílů a výkonnostních cílů ústředním bodem požadavků obrací konverzaci a nutí dodavatele, aby se jimi ve svých návrzích zabývali.

5. Neznámá obchodní hodnota

Rychlý nárůst robotizace a automatizace ponechává podnikům jen málo času na vyhodnocení výsledku jejich investic a na odpovídající přizpůsobení. Tato znalost je rozhodující pro úspěšné – tj. ziskové – škálování v rámci podniku. Bez ní mají podniky problém přejít přes počáteční pilotní projekty a zajistit, aby se digitalizace stala široce rozšířeným úspěchem, jednoduše proto, že finanční riziko se stává příliš velkým. Jedním z klíčových důvodů je absence objektivních metrik vázaných na firemní cíle, které by podniku umožnily vyhodnotit výsledek digitalizačních investic.

Výše uvedené signály jsou běžně pozorovány na rostoucím trhu nových technologií. Očekává se, že počáteční euforie z nové technologie bude – časem – nahrazena systematičtějším přístupem řízeným strategií. Strategie digitalizace s proveditelným plánem je totiž klíčem k obnovení důvěry kupujících po prvním rozčarování.

Autor: Alena Burešová

Další články